všeobecné obchodní podmínky

 

Popis činnosti

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní pomínky“) stanoví v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) podmínky pro objednávání prací a služeb vykonávanými studenty a mladistvími na webových stránkách stujob.cz (dále jen „Stujob“), které provozuje
  Vít Hromek IČ 06853960, Gagarinova 9, Šumperk, tel./email: +420 773 760 992 / vithromek@stujob.cz, (dále jen„provozovatel“) společně s Danielem Sojákem, Peckova 3A, Šumperk, tel./email: danielsojak@stujob.cz
 • StuJob je portál, který umožňuje zákazníkům objednat si služby spočívající především ve výkonu zahradnických a úklidových prací, ale také dalších činností definovaných Zákazníkem v souladu s podmínkami určených v těchto obchodních podmínkách (dále jen „práce“).Práce je vykonávána studenty a mladistvými, kteří dovršili 15 let a dokončili povinnou školní docházku (dále jen „studenti“),

Před objednávkou služeb si, prosím, přečtěte obchodní podmínky, jejichž součástí jsou i podmínky zpracování osobních údajů.

 

 1. Zákazníci

2.1 Zákazníkem je každý, kdo si pomocí stránky http://stujob.cz/objednat/ objedná službu nabízenou na Stujob a klikne na „Odeslat objednávku“ (dále jen „zákazník“).

2.2 Všichni zákazníci jsou zapsáni v seznamu zákazníků (dále jen „Seznam zákazníků“), který slouží jen pro interní účely, konkrétně evidenci vztahů zákazníků a provozovatele.

2.3 Zákazník a provozovatel jsou v těchto obchodních podmínkách nazvány také jako „strany“.

 1. Objednávka a objednací podmínky

3.1 Úplným vyplněním formuláře na webové stránce http://stujob.cz/objednat/ a jeho odesláním navrhujete uzavření objednávky s provozovatelem. V objednávce zákazník zvolí druh a parametry služby, jako je datum a čas výkonu práce(dále jen „zahájení práce“), počet studentů na výkon práce, objednávaný počet hodin a popíše poptávanou službu.

3.4 Pokud je Vaše objednávka v pořádku, potvrdíme Vám její přijetí shrnujícím emailem. Odesláním našeho potvrzení o objednávce se stává objednávka závaznou (dále jen „potvrzení“).

3.5 Zahájení práce může být nejdříve do sedmi (7) kalendářních dnů od potvrzení objednávky provozovatelem.

3.6 Při výkonu práce lze objednaný počet hodin zredukovat maximálně o jednu hodinu. Prodloužit lze výkon práce maximálně o jednu hodinu,  a to jen s výslovným svolením studenta, který byl přidělen na danou práci. Prodloužit výkon práce o více než jednu hodinu, lze pouze s telefonickým souhlasem a následně písemným souhlasem (emailem) provozovatele a zároveň výslovným svolením studenta/všech pracujících studentů.

3.7 Strany jsou oprávněny zrušit objednávku bez udání důvodů telefonickým oznámením a poté písemným potvrzením (emailem) doručeným druhé straně min. 24 hodin před zahájením práce.

 1. Platební podmínky

 

 • Zákazník je povinen za práci zaplatit provozovateli co nejdříve po vykonání práce studentem. Základní sazba práce vykonané jedním studentem je 120 Kč,- za hodinu (dále jako „odměna“). V případě vykonání práce více studenty se sazba 120,- Kč za hodinu aplikuje na každého studenta zvláště.

4.2 Odměna bude zákazníkem odeslána na účet provozovatele č. 225349940/0600 vedený u banky MONETA Money Bank, a.s. Odměna je splatná nejpozději sedm (7) pracovních dnů ode dne, kdy student/studenti vykonal/i práci. Provozovatel specifikuje zákazníkovi platební podmínky a celkovou cenu odměny na základě počtu objednaných hodin a studentů v potvrzení.

 

 • V případě objednávky na práce, které jsou vykonávány studentem/studenty několik dní po sobě jdoucích, je splatnost odměny ke 15 dni následujícího měsíce od posledního dne, kdy byla práce dokončena.

 

5.Zásady poskytování služeb

 

5.1 Student v dohodnutý termín dorazí na dohodnuté místo a v daný čas a na základě pokynů zákazníka zahájí práci. Pokud je studentovi aktivně odepřen vstup do prostor, ve kterých má vykonat práci nebo je mu aktivně bráněno vykonávat práci na daném místě, student není povinen vykonat práci.

5.2 V případě, že se student ve sjednaném termínu dostaví k prostorám, ve kterých má pracovat, a prostory jsou uzamčeny, přičemž se studentovi nepodaří pomocí běžných postupů zjednat přístup dovnitř, vyčká 15 minut. Poté zkusí vhodným způsobem kontaktovat zákazníka. Nepodaří-li se mu to do 30 minut po sjednaném termínu zahájení práce, student není povinen vykonat práci.

5.3 Student vykonává práce v rozsahu dle objednávky. Student po výkonu práce předloží zákazníkovi dva výkazy práce, které je zákazník povinen vyplnit a podepsat. Jeden výkaz práce si poté zákazník ponechá jako potvrzení o provedení práce.

5.4 Studenti vykonávají práci s prostředky a nástroji poskytnutými zákazníkem („nástroje“). Zákazník poskytne studentovi/studentům veškeré nástroje nutné pro řádný výkon práce. Jestliže zákazník neposkytne studentovi/studentům nástroje nebo poskytne takové, se kterým není možné práci vykonat nebo ji lze vykonat jen s nadměrným úsilím (nářadí rozbité či poškozené), student není povinen práci vykonat.

5.5 Zákazník je povinen se chovat ke studentům slušně a v případě dotazů ohledně výkonu práce či poskytnutých nástrojů poskytnout součinnost.

5.6 Strany se zavazují že práce vykonávána studenty nesmí být v rozporu s dobrými mravy a musí být v souladu s českými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

 

 1. Typy služeb

 

6.1 Zákazníci mohou požadovat tyto typy služeb:

 1. Údržba  pozemku,  záhonů, travní plochy, stromů ( práce na zahradě): sekání trávy, plení záhonu, kultivace travní plochy, hrabání listí, rytí, úprava zeminy, úprava terénu, pomoc se dřevem, o údržba keřů, stříhání stromků, natírání plotu, sběr plodů
 2. Údržba domu a interiéru (práce doma): vysávání a vytírání podlah a koberců, mytí oken, pomoc při stavebních pracích, pomoc při stěhování, oprava domácích pomůcek
 3. Pomocné služby: venčení psů, hlídání psů a koček a křečků, hlídání dětí, , fotografické služby, odhrnování sněhu (pravidelné), mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, balení zboží, údržba motorových vozidel (interiéru), modeling
 4. Další možné služby navržené zákazníkem a schváleny provozovatelem.

 

 

7.Odpovědnost, pojištění a smluvní pokuta

 

7.1 Provozovatel má uzavřeno pojištění hmotné odpovědnosti za škodu. Jestliže student neúmyslně  poškodí zákazníkovu věc nebo nástroje poskytnuté zákazníkem, a poškození nevznikne na základě běžného  opotřebení věci, provozovatel odškodní zákazníka za takové poškození věci.

7.2 Provozovatel nenese odpovědnost za veškeré nepřímé škody, včetně škod a/nebo následných škod, jako např. ztrátu zisku nebo příjmů nebo jiné ekonomické ztráty vzniklé v souladu s objednávkou, kromě případů úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti na straně studentů.

7.3 Jestli zákazník (i) nezaplatí za vykonanou práci dle článku 6 těchto obchodních podmínek ani do sedmi (7) pracovních dnů od upozornění provozovatele zaslaného emailem nebo poštou (dále jen „náhradní doba“), je povinen zaplatit provozovateli do deseti (10) kalendářních dnů od uplynutí náhradní doby jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč. Strany souhlasí, že smluvní pokuta je přiměřená.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

8.1 Aby mohl provozovatel poskytovat služby podle těchto obchodních podmínek, musí zpracovávat některé osobní údaje zákazníka. Jsou to ty osobní údaje, které zákazník předá provozovateli prostřednictvím portálu Stujob při zaslání objednávky. Správcem údajů bude provozovatel, který bude zpracovávat údaje za účelem (i) plnění objednávky (ii) k ochraně zájmů provozovatele (to platí zejména pro případy, kdy provozovatel nebo zákazník zruší objednávku – i přesto si může provozovatel ponechat údaje nutné k tomu, aby mohl uplatňovat svá práva). Zákazník bere na vědomí, že takové zpracování je dovolené i bez jeho výslovného souhlasu.

8.2 Provozovatel bude údaje zpracovávat po dobu 2 let po vykonání prací nebo splněním  objednávky.

8.3 Zákazník je tímto informován o tom, že má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním předpisem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Může se jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zákazník může s provozovatelem ohledně osobních údajů komunikovat na: info@stujob.cz (email).

 

9.Závěrečná ustanovení

9.1 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit či doplňovat v souladu s právními předpisy a zároveň se zavazuje informovat zákazníky o všech takových změnách či doplněních prostřednictvím Portálu Stujob.cz nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zákazník se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, může vypovědět objednávku s účinností k datu účinnosti nového znění obchodních podmínek

9.2 Veškeré vztahy  vznikající na základě  nebo v souvislosti s portálem Stujob se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup realizován.

9.3 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

9.4 tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky.

 

Co by Vás dále mohlo zajímat?

 

Pronájem elektrokoloběžky v Brně i Praze